Tel: 01407 830461
Mobile: 07768 860959

Tel: 01248 723497
Mobile: 07542 679661

Ysgrifau

WILLIAMS, EIRIANWEN
09 Ebrill 2021

9fed o Ebrill 2021, o Parc Isaf, Tyn Lôn, Caergybi, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd yn 66 mlwydd oed. Priod annwyl ac amhrisiadwy Gwilym, mam gariadus a balch Lois a Non. Colled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal i’r teulu yn unig yng Nghapel Moreia, Llangefni, Dydd Sadwrn, 17eg o Ebrill am 12 o’r gloch ac i ddilyn rhoddir i orffwys ym mynwent Belan, Tyn Lôn, Llynfaes. Bydd croeso i bawb dalu teyrnged gerllaw y fynwent wrth ddilyn pellter cymdeithasol. Mi fydd yr orymdaith angladd yn gadael Parc Isaf am 11.30 o’r gloch gan fynd i Langwyllog, heibio Capel Gosen am gyfeiriad Rhosmeirch, troi lawr am lôn Bacsia i groesffordd lôn Benllech ac yna troi i'r dde ac i fewn i Llangefni i’r Capel. Yn dilyn y gwasanaeth, mi fydd y daith yn mynd drwy stryd Llangefni a Bodffordd am y fynwent. Pe dymunech dalu’ch teyrnged olaf, gofynnwn i bobl sefyll i wylio yr orymdaith gan gadw pellter cymdeithasol. Dim blodau yn ôl ei dymuniad. Ni ofynnir yn benodol am gyfraniadau ond os dymunir croeso i chi gyfrannu yn bersonol at eich hoff elusen er cof am Eirianwen. Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


JONES, JOHN ROGER
06 Ebrill 2021

6ed o Ebrill 2020, o Alaw View, Rhosybol, hunodd yn dawel yn Ysbyty Penrhos Stanley, yn 85 mlwydd oed. Priod annwyl Alwena. Tad balch Nia, Dylan a Susan. Tad yng nghyfraith John ac Alwyn. Taid cariadus John, Sandra, Llion, Dyfed ag Osian. Hen daid i Seren a Bobby. Annwyl frawd Ann. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yn Amlosgfa Bangor, Dydd Gwener, Ebrill 16eg 2021 am 1.30 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am John tuag at Ward Conwy, Ysbyty Gwynedd o dan law Awyr Lâs (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


ROBERTS, LEONARD
02 Ebrill 2021

2il o Ebrill 2021, hunodd yn dawel yn ei gartref yn Bryn Meurig, Llangefni, yn 82 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Ellen Ann. Dad cariadus Lena a Wil a tad yng nghyfraith Les a Maureen. Taid balch Nia, Emma, Dylan, Graham a Kevin. Hen daid annwyl i'w holl gor-wyrion a gor-wyresau. Mi fydd yn golled enfawr i'w holl deulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yn Eglwys Llangristiolus, Dydd Sadwrn, Ebrill 10fed 2021 am 11 y bore ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Gymuned Llangristiolus. Bydd croeso i bawb dalu teyrnged gerllaw y fynwent wrth ddilyn pellter cymdeithasol. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Len tuag at y ‘British Heart Foundation’ (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


2nd April 2021, passed away peacefully at his home in Bryn Meurig, Llangefni, aged 82 years. Beloved husband of the late Ellen Ann. Loving father of Lena and Wil and father-in-law of Les and Maureen. Proud grandfather of Nia, Emma, Dylan, Graham and Kevin. Dear great grandfather to all of his great grandchildren. Len will be sadly missed by all of his family and friends. Due to COVID restrictions, a private service will be held at Llangristiolus Church, Saturday April 10th 2021 at 11am followed by interment at Llangristiolus Community cemetery. Family and friends are welcome to pay their respects near the cemetery and please note any social distancing restrictions must be observed. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Len towards British Heart Foundation (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


LLOYD, MARINA
02 Ebrill 2021

Of Harbour View, Holyhead, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 63 years. Loving mother of Denise, Gillian and Sharron. Proud grandmother of Ellie, Talissa, Mia and Madi. Dear sister to all of her siblings. She will be sorely missed by her partner and friend Chris. Marina will be sadly missed by all of her family and friends. Following COVID regulations, a private service and interment will be held at Llanddeusant Church cemetery, Wednesday April 14th 2021 at 1pm. Family and friends are welcome to pay their respects near the cemetery and please note any social distancing restrictions must be observed. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Marina towards the staff at Enlli Ward, Ysbyty Gwynedd c/o Awyr Lâs (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


ROBERTS, DORA MARY (DORRIE REFAIL BODUAN)
31 Mawrth 2021

Of 85 Maes Llwyn, Amlwch, passed away peacefully in the presence of her loving family at Ysbyty Gwynedd. Devoted wife of the late Alun and mother of Ifor, David, Julie and the late Avril and Edwin. Loving Nain, hen nain, mother-in-law and auntie. A true friend to all that knew her. A keen gardener, knitter, artist, adventurer and TV star who lived her life to the fullest. Due to COVID-19 regulations, a private service will be held for the family only at St. Eleth Church, Amlwch, Monday 19th April 2021 at 11am followed by interment at Amlwch cemetery. Family and friends are welcome to pay their respects near the cemetery and please note any social distancing restrictions must be observed. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Dorrie towards St. David’s Hospice, Holyhead (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


THOMAS, HEATHER
29 Mawrth 2021

Peacefully at Penrhos Stanley Hospital, Holyhead of Grugfan, Rhostrehwfa, Llangefni, aged 95 years. Beloved wife of the late Hugh Thomas. Mother to Clive and Sandra. Mother-in-law to Maureen and James. Grandmother to Julian and his wife Anita, James and his partner Jo, Martin and Clare. Great grandmother to Matthew, Amy, Nathan, Bethany, Lloyd and William. Eirwen will be sadly missed by all of her family and friends. Due to COVID restrictions, a private service will be held at Bangor Crematorium, Monday 12th April 2021 at 11am. The hearse will leave Grugfan at 10.30am should anyone wish to pay their last respects to Heather. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Heather towards Dementia - Cybi Ward, Penrhos Stanley Hospital (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


WILLIAMS, EIRWEN
29 Mawrth 2021

29ain o Fawrth 2021 o Maes yr Hafod, Porthaethwy ( gynt o Berwyn a Pyllu Isaf, New Cross, Aberystwyth ) hunodd yn dawel yng nghwmni ei theulu a staff ymroddgar Bryn Seiont Newydd, Caernarfon yn 95 mlwydd oed.
Priod hoff y diweddar Gwynn, Mam gariadus Sian a’i gŵr David a’r ddiweddar hwyliog a gofalgar Meinir. Nain hynod gefnogol a charedig Elin, Sioned, Eleri ac Osian a ffrind annwyl i Gareth, James, Richard a Mari. Naini llawn hwyl a balch i Ynyr, Gruffydd, Lleucu, Mabon a Non Meinir. Colled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau ond trysorwn yr atgofion.
Yn dilyn canllawiau Covid bydd Gwasanaeth preifat i’r teulu agos yn unig ym Mynwent Eglwys Llansadwrn, ddydd Iau, 8 Ebrill am 12:30. Yn lle mynychu’r angladd, hoffai’r teulu wahodd cyfeillion a theulu estynedig Eirwen i gofio amdani mewn munud o dawelwch ar y diwrnod hwnnw.
Blodau’r teulu yn unig. Ni ofynnir yn benodol am gyfraniadau ond os dymunir croeso i chi gyfrannu yn bersonol at eich hoff elusen er cof am Eirwen.
Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


EGAN, FRANCIS WILLIAM (FRANK)
28 Mawrth 2021

28ain o Fawrth 2021, hunodd yn sydyn yn ei gartref yn Cae Derwydd, Cemaes Bay, yn 75 mlwydd oed. Priod annwyl Linda. Tad balch Kevin, Iwan a Llinos. Tad yng nghyfraith Eirian, Rhodri a Katie. Taid cariadus Gruff, Megan, Erin, Now ag Anna. Annwyl frawd Michael a’i wraig Susan. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal ym mynwent Y Rhyd, Cemaes Bay, Dydd Gwener, Ebrill 9fed 2021 am 1.30 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Frank tuag at Dementia UK ag Ambiwlans Awyr Cymru o dan law Awyr Lâs (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


28th March 2021, passed away suddenly at his home in Cae Derwydd, Cemaes Bay, aged 75 years. Beloved husband of Linda. Proud father of Kevin, Iwan and Llinos. Father-in-law of Eirian, Rhodri and Katie. Loving grandfather of Gruff, Megan, Erin, Now and Anna. Dear brother of Michael and his wife Susan. Frank will be sadly missed by all of her family and friends. Following COVID regulations, a private service will be held at Y Rhyd cemetery, Cemaes Bay, Friday April 9th 2021 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Frank towards Dementia UK and Wales Air Ambulance c/o Awyr Lâs (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


MADOC-JONES, ENID
26 Mawrth 2021

Chwefror 26ain 2021, yn dawel yng nghwmni ei theulu yn ei chartref Llwyn Helyg, Lôn Ysgubor, Cemaes Bay, yn 88 mlwydd oed. Gwraig ffyddlon y diweddar Ronnie. Mam arbennig Richard, Mary a Jane. Mam yng nghyfraith hoff Helen, Rhys a Tom. Nain balch iawn Robart, Rhian, Nia a Ffion. Nain Bach hoffus i Madi a Hari. Chwaer a chwaer yng nghyfraith annwyl i Nan a William. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth hollol breifat yn cael ei gynnal i'r teulu yn unig yng Nghapel Bethesda, Cemaes Bay, Dydd Sadwrn Mawrth 6ed 2021 am 12 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Y Rhyd. Pe dymunech dalu’ch teyrnged olaf, gofynwn i bobl leol sefyll i wylio yr orymdaith a fydd yn gadael Llwyn Helyg, Lôn Ysgubor, Cemaes Bay tuag at y Capel am 11.45 o’r gloch, wrth gadw pellter cymdeithasol. Blodau y teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Enid tuag at Nyrsys Ardal Amlwch (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


February 26th 2021, peacefully in the presence of her family at her home, home Llwyn Helyg, Lôn Ysgubor, Cemaes Bay aged 88 years. Faithful wife of the late Ronnie. Special mother of Richard, Mary and Jane. A fond mother-in-law of Helen, Rhys and Tom. A very proud grandmother of Robart, Rhian, Nia and Ffion and a precious Nain Bach to Madi and Hari. A dear sister and sister-in-law to Nan and William. Following COVID regulations, a strictly private service will be held at Bethesda Chapel, Cemaes Bay, Saturday March 6th 2021 at 12pm followed by interment at Y Rhyd cemetery. Should you wish to pay your last respects, we invite local people to line the route leaving from Llwyn Helyg, Lôn Ysgubor, Cemaes Bay at 11.45am towards the Chapel, whilst adhering to social distance restrictions. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Enid towards Amlwch District Nurses (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


JONES, EDWIN
25 Mawrth 2021

25ain o Fawrth 2021, o Lon Manod, Blaenau Ffestiniog, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, yn 63 mlwydd oed. Mi fydd yn golled enfawr i'w theulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yn Amlosgfa Bangor, Dydd Mawrth, Ebrill 13eg 2021 am 12 o’r gloch. Dim blodau yn ôl ei ddyminuad ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Edwin tuag at Ambniwlans Awyr Cymru o dan law Awyr Lâs (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


25th March 2021, of Manod Road, Blaenau Ffestiniog, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 63 years. Edwin will be sadly missed by all of his family and friends. Due to COVID restrictions, a private service will be held at Bangor Crematorium, Tuesday 13th April 2021 at 12pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Edwin towards Wales Air Ambulance c/o Awyr Lâs (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.