Ysgrifau

PARRY, DILYS
01 Chwefror 2024

Hiraethog, Rhosybol, Chwefror 1af, 2024.

Hunodd trysor ein teulu yn dawel yn ei chwsg i ddwylo tyner a gofalus ei hannwyl ferch Sian bach. Gwraig gariadus a ffrind gorau i Emlyn. Mam a mam yng nghyfraith gariadus ac amrhisiadwy i Cefin a Kathryn, Lyn Môn a Gareth a’r ddiweddar Sian Emlyn. Nain falch i Freddie, Betsy a Mia, canwyllau ei llygaid. Merch y diweddar Alun a Gwen Morris, Gwytherin. Chwaer annwyl Gwyneth a chwaer yng nghyfraith arbennig i Jean, Hefin a Nesta, John ac Eleri. Modryb annwyla fu a ffrind triw i lawer. Bydd colled enfawr i bawb a oedd yn ei hadnabod.

Gwasanaeth cyhoeddus ar Ddydd Sadwrn, Chwefror y 10fed 2024 yng Nghapel Gorslwyd, Rhosybol am 12 o’r gloch ac yna rhoddwyd i orffwys gyda Sian ym mynwent Amlwch. Blodau’r teulu yn unig a rhoddion er cof am Dil i Tŷ Gobaith - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


Hiraethog, Rhosybol, February 1st, 2024.

Passed away peacefully in her sleep into the waiting arms of her beloved daughter Sian. Beloved wife and best friend to Emlyn. Loving and precious mother and mother-in-law of Cefin and Kathryn, Lyn Môn and Gareth and the late Sian Emlyn. Proud nain to Freddie, Betsy and Mia, the lights of her life. Daughter of the late Alun and Gwen Morris, Gwytherin. Dear sister of Gwyneth and sister-in-law of Jean, Hefin and Nesta, John and Eleri. Much loved auntie and friend to many, she will be dearly missed.

Public service at Gorslwyd Chapel, Rhosybol on Saturday 10th February 2024 at 12pm before being laid to rest with Sian at Amlwch cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Dilys towards Tŷ Gobaith - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port, branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


JONES - Y PARCH ATHRO / THE REVD. PROFESSOR, GARETH LLOYD
31 Ionawr 2024

Hunodd Gareth yn dawel yn ei gartref, Cefn Coed, Bron y Felin, Llandegfan, Môn yng nghwmni ei wraig a’i ferch.

Gŵr ffyddlon Gwyneth. Tad annwyl Sian a’r diweddar Tecwyn a mab yng nghyfraith Tim. Taid hwyliog Rhiannon a Rhys a brawd Myrddin.

Gwasanaeth cyhoeddus o ddiolchgarwch yn Eglwys y Santes Fair, Porthaethwy am 2.30yp dydd Iau Chwefror 15. Gwasanaeth hollol breifat yn y bore yn yr amlosgfa yn ôl ei ddymuniad.

Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar iawn os dymunir, at Prostate Cancer UK ac Epilepsi Cymru, unai ar y plat offrwm neu trwy law yr ymgymerwyr - R & J Hughes and Son Ltd, Llangefni.


Gareth passed away peacefully at home, Cefn Coed, Bron y Felin, Llandegfan, Anglesey in the presence of his wife and his daughter.

Dear husband of Gwyneth. Loving father of Sian and the late Tecwyn, and father-in-law of Tim. Fun-loving grandfather of Rhiannon and Rhys, and brother of Myrddin.

Public service of Thanksgiving at St. Mary’s Church, Menai Bridge on Thursday February 15 at 2.30pm. In the morning, a private service at the crematorium will have taken place according to his wishes.

If wished, donations would be very gratefully received towards Prostate Cancer UK and Epilepsy Wales, either on the offertory plate or directly to the undertaker - R & J Hughes and Son Ltd, Llangefni.


CRONE, MARGARET ANN
30 Ionawr 2024

30ain o Ionawr 2024, hunodd yn dawel yn ei chartref yn 76 mlwydd oed.

Annwyl wraig a ffrind gorau y diweddar George. Mam gariadus Tina, Tony, Mel a Jacqui. Nain a hen nain falch. Bydd yn golled i’w theulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar ddydd Llun 19eg o Chwefror 2024 am 1.30 o’r gloch. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Ann tuag at Tenovus Cancer Care - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Mi fydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio’n fyw ar ein gwefan - Ffrydio’n Fyw – Amlosgfa Bangor – Username: vezu9705 – Password: 404655. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


30th January 2024, passed away peacefully at her home in Llangoed, aged 76 years.

Beloved wife and best friend of the late George. Loving mother of Tina, Tony, Mel and Jacqui. Proud grandmother and great grandmother. Ann will be sadly missed by her family and many friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Monday 19th February 2024 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Ann towards Tenovus Cancer Care - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website – www.rjhughesandson.co.uk. The service will be live streamed via video link on our website - Live Stream – Bangor Crematorium – Username: vezu9705 – Password: 404655. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


Wynne, Dafydd (Dei Bodgynwch)
26 Ionawr 2024

Ionawr 26ain, 2024.

Hunodd yn dawel yng nghwmni ei deulu yn Ysbyty Gwynedd, Bangor yn 84 mlwydd oed ac o Fodorgan, Ynys Môn.

Gŵr tyner Rhiannon, tad caredig Eirian a’r diweddar Gerallt, taid hoffus Mared, Leusa ac Elan, brawd annwyl Glenys a’r diweddar Wil a thad yng nghyfraith a ffrind Dafydd. Gwelir ei golli’n fawr.

Angladd hollol breifat. Ymholiadau trwy law’r ymgymerwr, R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


EVANS, DEWI CERNYW
26 Ionawr 2024

O Thornfield, Llaneilian, hunodd yn sydyn tra yn Melbourne, Awstralia.

Priod annwyl Kathy, tad ymroddgar Michael, David, Rhys, Ross a Llinos Mai, tad-yng-nghyfraith cariadus Willow, Sarah a Caitlin, Taid balch Rowan, Arran, JC ag Arwen, annwyl frawd Gareth a Iona, ewythr cariadus Ben, Sam a Leah. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i gylch eang o ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor, Dydd Mercher 21ain o Chwefror 2024 am 3 o’r gloch. Blodau’r teulu’n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at prynu diffibriliwr er cof am Dewi - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law’r ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, drwy law R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.Of Thornfield, Llaneilian, who passed away suddenly whilst in Melbourne, Australia.

Beloved husband of Kathy, devoted father to Michael, David, Rhys, Ross and Llinos Mai, loving father-in-law to Willow, Sarah and Caitlin, proud Taid of Rowan, Arran, JC and Arwen, dear brother of Gareth and Iona, loving uncle to Ben, Sam and Leah. Dewi will be sadly missed by his family and wide circle of friends.

Public service at Bangor Crematorium, Wednesday 21st February 2024 at 3pm. Family flowers only, but donations will be gratefully accepted towards the purchase of a defibrillator in memory of Dewi - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website – www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497.


EVANS, RONALD KEITH (RON)
19 Ionawr 2024

Hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd yng nghwmni ei deulu ar ddydd Gwener 19eg o Ionawr 2024.

Mab annwyl y diweddar Emlyn a Nancy, brawd ffyddlon Lyn a’i wraig Ceri ac ewythr cariadus Valmai, Elfed a’r plant i gyd. Cofiwn amdano yn ffrind, cymydog ac athro arbennig i lawer yn ystod ei amser yn Ysgol Uwchradd Caergybi a Bodedern.

Gwasanaeth i deulu yn unig yn ôl ei ofynion ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar i Ambiwlans Awyr Cymru a Diabetes UK - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


Passed away peacefully in the presence of his family at Ysbyty Gwynedd on Friday 19th of January 2024.

Dear son of the late Emlyn and Nancy, faithful brother of Lyn and his wife Ceri and loving uncle of Valmai, Elfed and all the children. He will be remembered as a friend, neighbour and a special teacher to many during his time at Holyhead and Bodedern High School.

Service for the family only as per his wishes but donations will be gratefully received towards the Wales Air Ambulance and Diabetes UK - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


Thomas, Nansi Jên
19 Ionawr 2024

18.01.2024 – 19.01.2024

Annwyl ferch Aled a Lisa Jên. Wyres Carys ag Alwyn; Susan ag Emyr. Nith Nicola, Gareth a’i wraig Amanda.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Penuel, Llangefni ar ddydd Gwener 2il o Chwefror 2024 am 12 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Disgwylfa, Gaerwen. Dymuniad y teulu yw i bawb wisgo dillad lliwgar. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Nansi Jên tuag at Perinatal Bereavement Fund yn Ysbyty Gwynedd – sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


Dear daughter of Aled and Lisa Jên. Granddaughter of Carys and Alwyn; Susan and Emyr. Niece of Nicola, Gareth and his wife Amanda.

Public service at Penuel Chapel, Llangefni on Friday 2nd of February 2024 at 12pm followed by interment at Disgwylfa cemetery. The family wishes everyone to wear colourful clothing. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Nansi Jên towards the Perinatal Bereavement Fund at Ysbyty Gwynedd - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


HUGHES, YVONNE
18 Ionawr 2024

Yn frawychus o sydyn ar 18fed o Ionawr 2024 yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan yn 54 mlwydd oed.

Merch annwyl Audrey a’r diweddar Peter, mam dyner a gofalus Mia a chwaer hoffus Phillip. Ffrind ffyddlon i lawer.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar ddydd Mercher 7fed o Chwefror 2024 am 11 y bore. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion er cof am Yvonne tuag at Ward CCU yn Ysbyty Gwynedd - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


Passed away suddenly on the 18th of January 2024 at Glan Clwyd Hospital, Bodelwyddan, aged 54 years.

Beloved daughter of Audrey and the late Peter, a gentle and caring mother of Mia, fond sister of Phillip. A faithful friend to many.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Wednesday 7th February 2024 at 11am. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Yvonne towards the CCU Ward at Ysbyty Gwynedd - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


LEWIS, MADELEINE ELIZABETH JANE
13 Ionawr 2024

Of Amlwch, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 74 years.

Loving wife and mother. Madeline will be missed by her family and friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Monday 29th January 2024 at 3.30pm. No flowers or donations as per the family’s request. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497.


GARNETT, JEREMY PAUL
11 Ionawr 2024

Of Rhosybol, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 70 years.

Beloved husband of June, son of the late Anne and Conrad and the brother or the late David. A fond nephew to his aunts and uncles.

Public service and committal at Bangor Crematorium, Thursday 25th January 2024 at 2.30pm. The service will be live streamed via video link on our website - www.rjhughesandson.co.uk - Live Stream – Bangor Crematorium – Username: vufe9783 – Password: 764333. Family flowers only, but donations will be gratefully accepted in memory towards Wales Air Ambulance - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Donations Account’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.