Obituary

WARWICK, COLETTE
06 August 2022

Passed away peacefully at Ceris Newydd, Bangor, aged 78 years. Beloved wife of the late Peter. Much loved mother, grandmother, sister and friend. She will be sadly missed. Public service and committal at Bangor Crematorium on Wednesday 17th August 2022 at 10am. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Colette towards Glen Devon Nursing Home, The Grove Rhyl (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


WILLIAMS, MARGARET
04 August 2022

4ydd o Awst 2022, hunodd yn dawel yn ei chartref yn Bryn Gwalchmai, Gwalchmai, yn 89 mlwydd oed. Annwyl ferch y diweddar Parchedig Thomas Williams a Margaret Anne Williams. Chwaer gariadus i Robert a’i wraig Pat. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Morhaiarn, Gwalchmai ar Ddydd Llun 15fed o Awst 2022 am 11 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Capel Methodistiaid Calfinaidd Gwalchmai. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar i Ambiwlans Awyr Cymru (Sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


4th August 2022, passed away peacefully at her home in Bryn Gwalchmai, Gwalchmai aged 89 years. Beloved daughter of the late Reverend Thomas Williams and Margaret Anne Williams. Loving sister of Robert and his wife Pat. Public service at St. Morhaiarn’s Church, Gwalchmai on Monday 15th August 2022 at 11am followed by internment at Gwalchmai Calvanistic Methodist Chapel cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received towards The Wales Air Ambulance (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


ROBYNS, ROBERT (ROBIN)
02 August 2022

Yr 2ail o Awst 2022, yn dawel yn ei gartref, Pen y Ffordd, Rhostrehwfa, yn 79 mlwydd oed. Gŵr annwyl Kathryn a thad arbennig a chefnogol Ffion, Gethin a Heledd, a thad yng nghyfraith a ffrind i Delyth a Rhys. Taid balch a phryfoclyd i Gwawr, Iwan a Lowri. Brawd i Gruffudd a’r diweddar Menna a Catherine. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Cana, Rhostrehwfa ar Awst 11eg 2022 am 11:00 yna fe’i rhoddir i orffwys ym mynwent eglwys Beuno Sant, Trefdraeth, Bodorgan. Blodau gan y teulu yn unig. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar at JDRF – Juvenile Diabetes Research Foundation (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497


JONES, OWEN EIRWYN (OWIE)
02 August 2022

Hunodd yn dawel yn ei gartref 35 Nant y Mynydd, Llanfechell yng nghwmni ei deulu yn 93 mlwydd oed. Priod ffyddlon ac annwyl Elma, tad arbennig a gwerthfawr Kevin ac Yvonne, tad yng nghyfraith hoff a thriw i Hugh a Lynne, taid a hen daid balch a chariadus i Emma, Eleri, Meinir, Ellie ac Esmi. Angladd cyhoeddus Dydd Iau 11eg o Awst am 3.30 o’r gloch yn Amlosgfa Bangor. Blodau teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at elusen Diabetes UK Cymru (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


JONES, GERWYN
02 August 2022

Of Hyfrydle, 59 High Street, Cemaes, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 90 years. Beloved son of the late Capt. Griffith Jones and Ellen Jones. Loving brother of the late Hugh. Dear uncle to Robert and Richard. Gerwyn will be sadly missed by his family and friends. Public service at St. Patrick’s Church, Cemaes Bay (on the roundabout), on Wednesday 17th August 2022 at 1.30pm followed by internment at the Rhyd cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Gerwyn towards Hope House (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497.


JONES, PARCHEDIG TREFOR (Caernarfon)
27 July 2022

Gorffennaf 27, 2022, yn dawel yng nghartref Bryn Seiont Newydd, Caernarfon, yn 97 mlwydd oed. Priod ffyddlon a gofalus Rhoda am dros 70 mlynedd. Tad arbennig Geraint Clwyd a’i wraig Sioned. Taid hoffus a charedig i Lisa a’i gŵr Geraint ac Euros a’i wraig Tamany. Hen daid balch i Huw, Ifan, Gwenllian, Gwawr ac Eban. Brawd y diweddar John a’r ddiweddar Beryl.

Gŵr urddasol ac un a gysegrodd ei fywyd fel gweinidog uchel iawn ei barch a phregethwr grymus. “Ac o’i bregethau i gyd, y fwyaf oedd ei fywyd”.

Bydd colled enfawr ar ei ôl i’w deulu a llu mawr o gyfeillion.

Gwasanaeth cyhoeddus o ddiolchgarwch i ddathlu ei fywyd yng nghapel Seilo, Caernarfon, dydd Gwener, 12 Awst am 12 o’r gloch. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir yn ddiolchgar roddion er cof tuag at Gapel Seilo, Caernarfon drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes, Capel Penuel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF, Ffôn 01248 723497 (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk).


JONES, TREFOR OWEN
24 July 2022

24ain o Orffennaf 2022, hunodd yn ei gartref yn Hafan Cefni, Llangefni, yn 85 mlwydd oed. Annwyl briod Jane. Brawd cariadus i’w frodyr a’i chwiorydd.Gwasanaeth cyhoeddus yn mynwent Rhandir Hedd, Llanfairpwll ar Ddydd Mercher 3ydd o Awst 2022 am 11 y bore. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Trefor tuag at RSPCA (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


24th July 2022, passed away at his home in Hafan Cefni, Llangefni, aged 85 years. Beloved husband of Jane. Loving brother to all his siblings. Public service and internment at Rhandir Hedd cemetery, Llanfairpwll on Wednesday August 3rd 2022 at 11am. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Trefor towards RSPCA (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


ALLEN, ANN ELIZABETH
24 July 2022

24ain o Orffennaf 2022, o Lon Bach, Amlwch, hunodd yn dawel yng Nghartref Brwynog, Amlwch yn 85 mlwydd oed. Annwyl wraig i Don. Mam gariadus i Barry a Corry. Mam yng nghyfraith hoffus i Bethan a Martin. Nain balch iawn i Lina a Deion. Mi fydd yn golled i’w theulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Bethesda, Amlwch (Capel Mawr), Dydd Llun, Awst 8fed 2022 am 11 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Carreglefn. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Ann tuag at WRVS a Gwasanaeth Ambiwlans Gogledd Cymru (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, yng ngofal R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


24th July 2022, of Lon Bach, Amlwch, passed away peacefully at Brwynog, Amlwch, aged 85 years. Beloved wife of Don. Loving mother of Barry and Corry. Dear mother-in-law of Bethan and Martin. Proud grandmother of Lina and Deion. Ann will be sadly missed by her friends and family. Public service at Bethesda Chapel, Amlwch (Capel Mawr), on Monday August 8th 2022 at 11am followed by internment at Carreglefn cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Ann towards WRVS and the North Wales Ambulance Service (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


MARSH, JEAN
23 July 2022

Passed away at her home in Ty’n Coed, Llangefni, aged 70 years. Beloved partner of John. Loving mother of Rachel. Proud grandma of Darcy. Dear sister of Susan and Alan. Public service at St Cristiolus Church, Llangristiolus on Wednesday 3rd August 2022 at 1pm followed by internment at Llangristiolus cemetery. As this is a celebration of Jean’s life, the family request that people wear smart casual clothing. Flowers and donations will be gratefully accepted in memory of Jean towards North West Cancer Research (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


PERCIVAL, ERIC
22 July 2022

Of Awelfryn, Amlwch, passed away at Ysbyty Gwynedd, aged 75 years. Loving husband of the late Jane. Devoted father of Alison, Martin and Andrew. Father-in-law of Ian, Caroline and Kelly. Proud grandfather of Conor, Ellie, Niamh, Andrew, Michael, Juliet, Harry and Lilly. Dear brother of the late Howard. Eric will be deeply missed by his family and wide circle of friends. Public service at St. Eleth Church, Amlwch on Thursday August 4th 2022 at 12pm followed by committal at Bangor Crematorium at 1.30pm. There is a provision for sound equipment at both locations. Family flowers only but donations will be kindly accepted in memory of Eric towards the Men’s Sheds (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497. The committal service will be live streamed via video link on our website - www.rjhughesandson.co.uk - Live Stream – Bangor Crematorium - Username (pige1793) - Password (164851) or the footage of the church service and committal combined will appear on our website 2-3 days after the service