Tel: 01407 830461
Mobile: 07768 860959

Tel: 01248 723497
Mobile: 07542 679661

Obituary

FEW, DONALD NORMAN
08 May 2021

Passed away peacefully at his home in Cerrig-mân, Amlwch, aged 92 years. Beloved husband of Jean. Loving father of Clive and Steven. Proud grandfather to all of his grandchildren. Don will be sadly missed by all of his family and friends. Following COVID regulations, a private service will be held at St. Eilian Church, Llaneilian, Monday, May 17th 2021 at 1.30pm followed by committal at Bangor Crematorium at 3pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Don towards Dog’s Trust and the British Poppy Appeal (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


JONES, JOHN DAVID
02 May 2021

2il o Fai 2021, hunodd yn dawel yn ei gartref ym Mhennant, Llangefni, yn 88 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Gwyneth. Tad cariadus Janice ag Eric. Taid balch Steven, Suzanne, Maria, Natalie a Neil a hen daid Tyler, Molly, Ethan, Justin, Jac a Caio. Annwyl frawd Margaret a brawd yng nghyfraith Olwen, Barbara, Dilys, Eileen, Evan ag Eleanor. Mi fydd yn golled enfawr i'w holl deulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yn Amlosgfa Bangor, Dydd Gwener, 14eg o Fai 2021 am 2.15 o’r gloch. Dim blodau yn ôl ei ddymuniad ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am John tuag at y British Heart Foundation (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


2nd May 2021, passed away peacefully at his home in Pennant, Llangefni, aged 88 years. Beloved husband of the late Gwyneth. Loving father of Janice and Eric. Proud grandfather of Steven, Suzanne, Maria, Natalie and Neil and great grandfather of Tyler, Molly, Ethan, Justin, Jac and Caio. Dear brother of Margaret and brother-in-law of Olwen, Barbara, Dilys, Eileen, Evan and Eleanor. John will be sadly missed by all of his family and friends. Due to COVID restrictions, a private service and committal will be held at Bangor Crematorium, Friday 14th May 2021 at 2.15pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of John towards The British Heart Foundation (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


JONES, EUNICE
25 April 2021

Cynefin, Rhos-y-bol, 25 Ebrill 2021, yn 93 mlwydd oed, yn gyfforddus ac yn dawel dawel ei meddwl yn Ysbyty Gwynedd, Bangor. Mam a mam yng nghyfraith annwyl a gofalus i Arwel a Sharon, a nain a ddotiai ar ei hwyrion, Gethin, Iago a Llifon. Ffrind a chefn i lawer o deulu a chyfeillion am flynyddoedd lawer. Gwasanaeth preifat i’r teulu’n unig, yng Nghapel Gorslwyd, Rhos-y-bol, am hanner dydd ar 4 Mai. Yn unol â dymuniad Eunice, dim blodau na rhoddion os gwelwch yn dda. Diolch. Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


JONES, KEITH
18 April 2021

18fed o Ebrill 2021, o Llandegfan, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, yn 57 mlwydd oed. Annwyl fab i Gwyndaf a Julia. Gŵr ymroddedig Siân. Tad cariadus Catrin, Ania a Cara. Taid balch i Alys a Math. Annwyl frawd i Julie a David. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a’i ffrindiau oll. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yn Amlosgfa Bangor, Dydd Gwener Ebrill 30ain 2021 am 2.15 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Keith tuag at Ward Alaw o dan law Awyr Lâs (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


18th April 2021, of Llandegfan, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 57 years. Beloved son of Gwyndaf and Julia. Devoted husband of Siân. Loving father of Catrin, Ania and Cara. Proud grandfather of Alys and Math. Dear brother of Julie and David. Keith will be sadly missed by all of his family and friends. Due to COVID restrictions, a private service and committal will be held at Bangor Crematorium, Friday April 30th 2021 at 2.15pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Keith towards Alaw Ward c/o Awyr Lâs (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


JONES, OWEN (OWIE)
17 April 2021

17eg o Ebrill 2021, gynt o Stad Penysarn Fawr, Penysarn, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, yn 84 mlwydd oed. Tad cariadus Gareth, Alun a Meurig a thad yng nghyfraith Wendy ac Hâf. Taid balch Gwion, Deiniol a Lois. Annwyl frawd Maggie Catherine a’r diweddar John, Blanche, Betty a David. Brawd yng nghyfraith Gwladys. Ewythr hoffus John Edward, Helen, Delyth ac Islwyn. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a’i ffrindiau oll. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yn Eglwys Penrhoslligwy, Dydd Mercher, Ebrill 28ain 2021 am 11 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Penrhoslligwy. Bydd croeso i bawb dalu teyrnged gerllaw y y fynwent, gan ddilyn pellter cymdeithasol. Dim blodau yn ôl ei ddymuniad ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Owie tuag at Dementia UK (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


17th April 2021, formerly of Penysarn Fawr Estate, Penysarn, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 84 years. Loving father of Gareth, Alun and Meurig and father-in-law of Wendy and Hâf. Proud grandfather of Gwion, Deiniol and Lois. Dear brother of Maggie Catherine and the late John, Blanche, Betty and David. Brother-in-law of Gwladys. Loving uncle of John Edward, Helen, Delyth and Islwyn. Owie will be sadly missed by all of his family and friends. Due to COVID restrictions, a private service will be held at Penrhoslligwy Church, Wednesday April 28th 2021 at 11am followed by interment at Penrhoslligwy cemetery. Family and friends are welcome to pay their respects near the cemetery and please note any social distancing restrictions must be observed. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Owie towards Dementia UK (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


WILLIAMS, EIRIANWEN
09 April 2021

9fed o Ebrill 2021, o Parc Isaf, Tyn Lôn, Caergybi, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd yn 66 mlwydd oed. Priod annwyl ac amhrisiadwy Gwilym, mam gariadus a balch Lois a Non. Colled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal i’r teulu yn unig yng Nghapel Moreia, Llangefni, Dydd Sadwrn, 17eg o Ebrill am 12 o’r gloch ac i ddilyn rhoddir i orffwys ym mynwent Belan, Tyn Lôn, Llynfaes. Bydd croeso i bawb dalu teyrnged gerllaw y fynwent wrth ddilyn pellter cymdeithasol. Mi fydd yr orymdaith angladd yn gadael Parc Isaf am 11.30 o’r gloch gan fynd i Langwyllog, heibio Capel Gosen am gyfeiriad Rhosmeirch, troi lawr am lôn Bacsia i groesffordd lôn Benllech ac yna troi i'r dde ac i fewn i Llangefni i’r Capel. Yn dilyn y gwasanaeth, mi fydd y daith yn mynd drwy stryd Llangefni a Bodffordd am y fynwent. Pe dymunech dalu’ch teyrnged olaf, gofynnwn i bobl sefyll i wylio yr orymdaith gan gadw pellter cymdeithasol. Dim blodau yn ôl ei dymuniad. Ni ofynnir yn benodol am gyfraniadau ond os dymunir croeso i chi gyfrannu yn bersonol at eich hoff elusen er cof am Eirianwen. Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


JONES, JOHN ROGER
06 April 2021

6ed o Ebrill 2020, o Alaw View, Rhosybol, hunodd yn dawel yn Ysbyty Penrhos Stanley, yn 85 mlwydd oed. Priod annwyl Alwena. Tad balch Nia, Dylan a Susan. Tad yng nghyfraith John ac Alwyn. Taid cariadus John, Sandra, Llion, Dyfed ag Osian. Hen daid i Seren a Bobby. Annwyl frawd Ann. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yn Amlosgfa Bangor, Dydd Gwener, Ebrill 16eg 2021 am 1.30 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am John tuag at Ward Conwy, Ysbyty Gwynedd o dan law Awyr Lâs (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


ROBERTS, LEONARD
02 April 2021

2il o Ebrill 2021, hunodd yn dawel yn ei gartref yn Bryn Meurig, Llangefni, yn 82 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Ellen Ann. Dad cariadus Lena a Wil a tad yng nghyfraith Les a Maureen. Taid balch Nia, Emma, Dylan, Graham a Kevin. Hen daid annwyl i'w holl gor-wyrion a gor-wyresau. Mi fydd yn golled enfawr i'w holl deulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yn Eglwys Llangristiolus, Dydd Sadwrn, Ebrill 10fed 2021 am 11 y bore ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Gymuned Llangristiolus. Bydd croeso i bawb dalu teyrnged gerllaw y fynwent wrth ddilyn pellter cymdeithasol. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Len tuag at y ‘British Heart Foundation’ (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


2nd April 2021, passed away peacefully at his home in Bryn Meurig, Llangefni, aged 82 years. Beloved husband of the late Ellen Ann. Loving father of Lena and Wil and father-in-law of Les and Maureen. Proud grandfather of Nia, Emma, Dylan, Graham and Kevin. Dear great grandfather to all of his great grandchildren. Len will be sadly missed by all of his family and friends. Due to COVID restrictions, a private service will be held at Llangristiolus Church, Saturday April 10th 2021 at 11am followed by interment at Llangristiolus Community cemetery. Family and friends are welcome to pay their respects near the cemetery and please note any social distancing restrictions must be observed. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Len towards British Heart Foundation (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


LLOYD, MARINA
02 April 2021

Of Harbour View, Holyhead, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 63 years. Loving mother of Denise, Gillian and Sharron. Proud grandmother of Ellie, Talissa, Mia and Madi. Dear sister to all of her siblings. She will be sorely missed by her partner and friend Chris. Marina will be sadly missed by all of her family and friends. Following COVID regulations, a private service and interment will be held at Llanddeusant Church cemetery, Wednesday April 14th 2021 at 1pm. Family and friends are welcome to pay their respects near the cemetery and please note any social distancing restrictions must be observed. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Marina towards the staff at Enlli Ward, Ysbyty Gwynedd c/o Awyr Lâs (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


ROBERTS, DORA MARY (DORRIE REFAIL BODUAN)
31 March 2021

Of 85 Maes Llwyn, Amlwch, passed away peacefully in the presence of her loving family at Ysbyty Gwynedd. Devoted wife of the late Alun and mother of Ifor, David, Julie and the late Avril and Edwin. Loving Nain, hen nain, mother-in-law and auntie. A true friend to all that knew her. A keen gardener, knitter, artist, adventurer and TV star who lived her life to the fullest. Due to COVID-19 regulations, a private service will be held for the family only at St. Eleth Church, Amlwch, Monday 19th April 2021 at 11am followed by interment at Amlwch cemetery. Family and friends are welcome to pay their respects near the cemetery and please note any social distancing restrictions must be observed. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Dorrie towards St. David’s Hospice, Holyhead (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk