Tel/Fax: 01407 830461

Mobile: 07768 860959

Diwrnod yr Angladd

Claddu

I’r teulu mae diwrnod yr angladd yn un o bryder, galar a nifer o deimladau ac emosiynau eraill. Yn John Hughes rydym yn deall hyn ac yma i roi cymorth i chi trwy’r diwrnod.

Mae’n arferol i ni ymuno â chi a’ch teulu mewn adeilad neu leoliad arbennig, i adael mewn Gorymdaith Angladd i’r Man Addoli ble cynhelir y gwasanaeth.

Bydd y gwasanaeth crefyddol yn para rhyw 35 i 40 munud, oni bai eich bod wedi ychwanegu araith angladdol, cerddoriaeth neu weddïau. Pan ddaw’r amser i adael, bydd y Trefnwr Angladdau yn cerdded tuag at yr arch ac yn gofyn i’r cludwyr sefyll wrth yr arch (4 neu 6 cludwr yn arferol). Byddant wedyn yn arwain yr arch allan o’r adeilad a bydd y Trefnwr Angladdau yn tywys y teulu y tu ôl i hyn. Codir yr arch i mewn i’r hers a thywysir y teulu tuag at eu ceir.

Byddwn wedyn yn mynd i’r Fynwent, a p’un ai ymhell neu yn agos o ran milltiroedd, byddwn yn ymdrechu i gadw pawb gyda’i gilydd mewn gorymdaith urddasol a threfnus. Teithiwn ar gyflymdra 0 10-15mya mewn tref a 40-45mya mewn mannau eraill. Ceir rhagor o fanylion am yr orymdaith yn y paragraffau Gorymdaith.

Pan gyrhaeddwn y Fynwent, gofynnwn i’r cludwyr ddod ymlaen ac i ddefnyddio troli neu elor os yn bosibl. Wedyn gofynnir i’r teulu ddilyn yr arch at ymyl y bedd. Gosodir yr arch ar y bedd, caiff y cludwyr gyfarwyddyd i godi’r rhaffau ac yna disgwyliwn hyd nes i’r gweinidog roi cyfarwyddyd i ostwng yr arch. Bydd y gweinidog yn perfformio’r gwasanaeth claddu priodol. Yn y rhan fwyaf o wasanaethau mae’n arferiad taflu pridd ar yr arch. Os yw hyn yn rhan o’r gwasanaeth claddu, yna mae’n arferol i’r Trefnwr Angladdau wneud hyn ond gallwn ganiatáu aelod o’r teulu berfformio’r ddefod hon. Fel arfer bydd gwasanaeth y bedd yn para rhyw 15-20 munud. Mae’n arferol hefyd i aelodau o’r teulu a ffrindiau daflu pridd, blodau ac eitemau ar yr arch wrth iddynt gofio’r ymadawedig annwyl neu ffrind.

Dyma ddiwedd yr Angladd a chyfrifoldeb y Trefnwr Angladdau. Os ydych wedi trefnu lluniaeth cewch adael fel y mynnwch.

Nodwch os gwelwch yn dda: canllaw yn unig yw’r datganiad uchod ynglŷn â’r modd yr ydym ni yn John Hughes yn cynnal Angladdau, os ydych yn ansicr neu angen rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu ag Ieuan, Phyllis neu fi yn y swyddfa.

Amlosgi

I’r teulu mae diwrnod yr angladd yn un o bryder, galar a nifer o deimladau ac emosiynau eraill. Yn John Hughes rydym yn deall hyn ac yma i roi cymorth i chi trwy’r diwrnod.

Mae’n arferol i ni ymuno â chi a’ch teulu mewn adeilad neu leoliad arbennig, i adael mewn Gorymdaith Angladd i’r Man Addoli ble cynhelir y gwasanaeth.

Bydd y gwasanaeth crefyddol yn para rhyw 35 i 40 munud, oni bai eich bod wedi ychwanegu araith angladdol, cerddoriaeth neu weddïau. Pan ddaw’r amser i adael, bydd y Trefnwr Angladdau yn cerdded tuag at yr arch ac yn gofyn i’r cludwyr sefyll wrth yr arch (4 neu 6 cludwr yn arferol). Byddant wedyn yn arwain yr arch allan o’r adeilad a bydd y Trefnwr Angladdau yn tywys y teulu y tu ôl i hyn. Codir yr arch i mewn i’r hers a thywysir y teulu tuag at eu ceir.

Bydd yr orymdaith i’r Amlosgfa ym Mangor neu i Fae Colwyn yn cymryd rhyw awr. Byddwn yn gadael rhyw 20 munud yn gynnar rhag ofn i rywbeth achosi oedi. Byddwn yn ymdrechu i gadw pawb gyda’i gilydd mewn gorymdaith urddasol a threfnus. Teithiwn ar gyflymdra 0 10-15mya mewn tref a 40-45mya mewn mannau eraill. Ceir rhagor o fanylion am yr orymdaith yn y paragraffau Gorymdaith.

Pan gyrhaeddwn yr Amlosgfa, gofynnwn i’r cludwyr ddod ymlaen, i godi’r arch o’r hers a’i gosod ar droli neu elor, gofynnir i’r teulu wedyn ddilyn yr arch i mewn i Gapel yr Amlosgfa, ble gosodir yr arch yn y tu blaen ar y cataffalc ac yna gofynnir i’r cludwyr ailymuno â’r teulu. Tywysir pawb i’w sedd ac mae’r gweinidog yn cychwyn ar y gwasanaeth angladdol. Rydym ni, y Trefnwyr Angladdau yn cilio i’r cefn ac yn trefnu, gyda Staff yr Amlosgfa, unrhyw gerddoriaeth a ofynnwyd amdani. Yn Amlosgfa Bangor maent yn caniatáu 30 munud i ni ar gyfer y gwasanaeth. Ar ddiwedd y gwasanaeth bydd y Trefnwr Angladdau yn symud blodau i’r ffenestri coffa a thywys y teulu allan. Os dymunwch mae croeso i chi dreulio ennyd ger yr arch cyn gadael. Gadewir y blodau yn yr Amlosgfa am 48 awr cyn iddynt gael eu gwaredu. Efallai yr hoffech fynd â’r blodau gyda chi.

Ôl nodyn. Yn Amlosgfa Bangor, gostyngir yr arch, gyda chaniatâd y teulu, fymryn o’r golwg, fel rhan o’r gwasanaeth angladdol crefyddol. Gallwch ofyn i beidio â gostwng yr arch gan fod hyn yn annymunol i rai pobl. Dylai eich gweinidog grybwyll hyn a’i gadarnhau gyda chi. Er nad ein cyfrifoldeb ni ydyw, gallwn adael i’r gweinidog wybod am eich dymuniad.

Dyma ddiwedd yr Angladd a chyfrifoldeb y Trefnwr Angladdau. Os ydych wedi trefnu lluniaeth cewch adael fel y mynnwch.

Nodwch os gwelwch yn dda: canllaw yn unig yw’r datganiad uchod ynglŷn â’r modd yr ydym ni yn John Hughes yn cynnal Angladdau amlosgi. Os ydych yn ansicr neu angen rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu ag Ieuan, Phyllis neu fi yn y swyddfa.