Tel: 01407 830461
Mobile: 07768 860959

Tel: 01248 723497
Mobile: 07542 679661

Obituary

ROBERTS, ROSE MARGARET
22 March 2021

22ain o Fawrth 2021, hunodd yn dawel yn ei chartref yn Maes Salem, Amlwch, yn 87 mlwydd oed. Mam gariadus a gofalgar y diweddar Kenneth. Annwyl chwaer Betty ac ei efaill Norman. Mi fydd yn golled enfawr i'w theulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yn Amlosgfa Bangor, Dydd Gwener Ebrill 9fed 2021 am 10 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Margaret tuag at Ambiwlans Awyr Cymru o dan law Awyr Lâs (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


22nd March 2021, passed away peacefully at her home in Maes Salem, Amlwch, aged 87 years. Much adored and loving mother of the late Kenneth. Dear sister of Betty and her twin Norman. Margaret will be sadly missed by all of her family and friends. Following COVID regulations, a private service and committal will be held at Bangor Crematorium, Friday April 9th 2021 at 10am. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Margaret towards Wales Air Ambulance c/o Awyr Lâs (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


Squires, Eluned (Nin)
19 March 2021

19eg o Fawrth 2021, o Maes Elias, Lon Newydd, Llangefni, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn 82 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar John. Mam gariadus Gary a Chris a mam yng nghyfraith a drysorwyd gan Sam. Nain balch Philip, Liam, Rebecca a Tom a hen nain Willow, Jacob ag Oliver. Chwaer annwyl Bet, Glyn, Mary, Idw a Nons. Mi fydd yn golled enfawr i'w theulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID-19, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yn Amlosgfa Bangor, Dydd Llun, Mawrth 29ain 2021 am 2.15 y prynhawn. Dim blodau na rhoddion yn ôl ei dymuniad. Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


19th March 2021, of Maes Elias, Lon Newydd, Llangefni, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 82 years. Beloved wife of the late John. Loving mother of Gary and Chris and cherished mother in law of Sam. Proud grandmother of Philip, Liam, Rebecca and Tom and great grandmother of Willow, Jacob and Oliver. Dear sister of Bet, Glyn, Mary, Idw and Nons. Nin will be sadly missed by all of her family and friends. Due to COVID-19 regulations, a private service will be held at Bangor Crematorium, Monday 29th March 2021 at 2.15pm. No flowers or donations as per her request. Enquiries care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


HOWARTH, SELWYN
17 March 2021

Passed away peacefully at St. David’s Hospice, Llandudno, of Lon Mynydd, Pentraeth, aged 68 years. Beloved partner of Karen. Loving father, grandfather, great grandfather and brother. Selwyn will be sadly missed by all of his family and friends. Due to COVID-19 regulations, a private service will be held at St. Mary’s Church, Pentraeth Friday, March 26th 2021 at 10.30am followed by interment at Pentraeth cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Sel towards St. David’s Hospice, Llandudno (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


ROBERTS, ESTHER PUGH
04 March 2021

4ydd o Fawrth 2021, hunodd yn dawel yng Nghartref Preswyl Garreglwyd, gynt o 135 Bryn Meurig, Llangefni, yn 82 mlwydd oed. Gwraig ffyddlon y diweddar R. O. Roberts a Stephen. Mam gariadus Buddug, John, Meirion, Tristan a’r diweddar Elfed ag Aled. Llys fam i Tommy, Emlyn, Winnifred a’r diweddar Gwyn. Mam yng nghyfraith hwyliog i Harold, Joanne a William. Nain, hen nain a hen hen nain i'w holl wyrion a wyresau. Chwaer annwyl Glenys a’i gŵr Geraint. Bydd colled enfawr i’r teulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yng Nghapel Cana, Dydd Llun, 15fed o Fawrth 2021 am ll o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Eglwys Llangristiolus. Bydd croeso i bawb dalu teyrnged gerllaw y fynwent, gan ddilyn pellter cymdeithasol. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Esther tuag at Cymdeithas Sylfaen y Galon yng Nghymru (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


THOMAS, ELWYN LEWIS
03 March 2021

3ydd o Fawrth 2021, hunodd yn dawel yn ei gartref yn 14 Stad Wern Gethin, Llanfairpwll, gynt o Berwyn, Porthaethwy, yn 84 mlwydd oed. Gŵr ffyddlon Marian. Tad balch Gwen. Tad yng nghyfraith Iestyn. Taid caredig i Ffion Elin ag Aled. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal i'r teulu yn unig yn Amlosgfa Bangor Dydd Gwener, Mawrth 12fed 2021 am 1.30 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Elwyn tuag at Y Gymdeithas Strôc (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


DOBBINS, BRIAN
26 February 2021

Of Cemaes Bay, passed away peacefully in Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 77 years. Beloved husband of Lynne. Loving father of Lee and Gary. Proud grandfather of Finley and Jac. Brian will be sadly missed by all of his family and friends. Following COVID regulations, a private service will be held at Bangor Crematorium Thursday March 11th 2021 at 11am. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Brian towards https://www.childrenwithcancer.org.uk (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


ROBERTS, WILLIAM BENJAMIN (BORTHWICKS)
20 February 2021

O 25 Pennant, Llangefni. Hunodd yn dawel ar Chwefror 20fed 2021 yn 80 mlwydd oed. Gŵr ffyddlon a chariadus y diweddar Roberta. Tad gofalus Andrew, Nigel a Fôn. Taid hwyliog, tad yng nghyfraith, brawd ac ewythr parchus. Bydd colled enfawr i’r teulu a’i ffrindiau. Angladd hollol breifat. Dim blodau ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Alzheimer's Cymru (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


JONES, HUW GETHIN (HUW GETH / HUW STRETCH)
19 February 2021

19eg o Chwefror 2021, yn dawel yn Ysbyty Walton, Lerpwl yn 34 mlwydd oed. Gŵr ffyddlon ac amhrisiadwy Teleri, tad balch a chariadus Gwydion a Math. Mab annwyl Dafydd ac Ellen a brawd a ffrind gorau Rhys a’i wraig Catrin. Mab yng nghfraith perffaith Gavin a Nerys. Nai, brawd yng nghyfraith, ewythr, cefnder a ffrind triw i lawer.

Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yn y Festri yng Nghapel Disgwylfa, Gaerwen Dydd Iau, Mawrth 4ydd 2021 am 1 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Gymunedol Bodffordd. Bydd croeso i bawb dalu teyrnged gerllaw y fynwent wrth ddilyn pellter cymdeithasol. Mi fydd yr orymdaith angladd yn gadael Llynfaes am 12.20 o’r gloch gan fynd drwy stryd fawr Llangefni am y Clwb Rygbi ac yna drwy Stad Ddiwydiannol Llangefni am Gaerwen. Pe dymunech dalu’ch teyrnged olaf, gofynwn i bobl leol sefyll i wylio yr orymdaith gan gadw pellter cymdeithasol. Mi fydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio’n fyw ar ein tudalen Facebook ‘R A Hughes and Son’ ac ein gwefan www.rahughesandson.co.uk/livestream. Blodau y teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Huw Geth tuag at Tŷ Gobaith (sieciau yn daladwy i ‘R A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


19th February 2021, peacefully at Walton Hospital, Liverpool, aged 34 years. Faithful and unmeasurable husband of Teleri, proud and loving father of Gwydion and Math. Dear son of Dafydd and Ellen. Brother and best friend of Rhys and his wife Catrin. Perfect son in law of Gavin and Nerys. Nephew, brother-in-law, uncle, cousin and loyal friend to many.

Following COVID regulations, a private service will be held at Disgwylfa Chapel Vestry, Gaerwen, Thursday March 4th 2021 at 1pm followed by interment at Bodffordd Community cemetery. Family and friends are welcome to pay their respects near the cemetery and please note any social distancing restrictions must be observed. The funeral procession will leave Llynfaes at 12.20pm travelling through Llangefni high street towards the Rugby Club and then through Llangefni Industrial Estate for Gaerwen. Should you wish to pay your last respects, we invite local people to line the route whilst adhering to social distance restrictions. The funeral service will be streamed live on our Facebook page ‘R A Hughes and Son’ and our website www.rahughesandson.co.uk/livestream. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Huw Geth towards Tŷ Gobaith (cheques payable to ‘R A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


PARRY, ARTHUR WYN
19 February 2021

19eg o Chwefror 2021, o Madyn Dysw, Amlwch, hunodd yn dawel yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi, yn 77 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Ann. Tad cariadus Carys a Geraint a thad yng nghyfraith Richard a Wendy. Taid a hen daid balch i'w holl wyrion a wyresau a gor-wyrion a gor-wyresau. Annwyl frawd William Richard. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a’i ffrindiau oll. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth preifat yn cael ei gynnal yn Amlosgfa Bangor, Dydd Mawrth, 2il o Fawrth 2021 am 12 o’r gloch. Dim blodau na rhoddion yn ôl ei ddymuniad. Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


19th February 2021, of Madyn Dysw, Amlwch, passed away peacefully at Penrhos Stanley Hospital, Holyhead, aged 77 years. Beloved husband of the late Ann. Loving father of Carys and Geraint and father-in-law of Richard and Wendy. Proud grandfather and great grandfather to all of his grandchildren and great grandchildren. Dear brother of William Richard. Arthur will be sadly missed by all of his family and friends. Due to COVID regulations, a private service and committal will be held at Bangor Crematorium Tuesday 2nd of March 2021 at 12pm. No flowers or donations as per his request. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


WILLIAMS, DORIS PRITCHARD (DORIS CLORACH)
19 February 2021

19eg o Chwefror 2021, hunodd yn dawel yn ei chartref, Clorach Fawr, Llannerchymedd, yn 93 mlwydd oed. Chwaer annwyl Cassie. Modryb hwyliog a charedig i Owen a Fiona, Janice a John Trefor, Robin a Wendy, Will ac Olwen, Henry a Menna a John a Mandy. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau. Yn dilyn canllawiau COVID, mi fydd gwasanaeth a chladdedigaeth preifat yn cael ei gynnal ym mynwent Llanfihangel-Tre’r-Beirdd, Dydd Gwener 26ain o Chwefror 2021 am 11 y bore. Bydd croeso i bawb dalu teyrnged gerllaw y fynwent, wrth ddilyn pellter cymdeithasol. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Doris tuag at Nyrsys Ardal Llannerchymedd (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.