Obituary

HUGHES, GLADYS
05 November 2023

O Trem Eryri, Llanfairpwll, gynt o Penysarn. Hunodd yn dawel ar y 5ed o Dachwedd 2023 yn 80 mlwydd oed.

Priod annwyl y diweddar Alun (Plas). Mam gariadus Veronica a Steven a mam yng nghyfraith Sheila. Nain falch Aeron, Daniel, Dylan, April a Ryan a hen nain Cai, Poppy, Ava ag Osian. Chwaer gariadus y diweddar Eifion a Diana. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau. Dymuna’r teulu ddiolch yn arbennig i staff yng Nghartref Gofal Plas Mona, Llanfairpwll am y cariad a’r gofal a roddwyd i Gladys.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Carmel, Chapel Street, Penysarn, ar ddydd Mercher 15fed o Dachwedd 2023 am 11.00 y bore ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Bosra, Penysarn. Yn ôl dymuniad Gladys, nid oes rhaid i bobl wisgo du i’r angladd. Blodau teulu yn unig on derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Gladys tuag at yr Uned Arennol yn Ysbyty Gwynedd a Chartref Gofal Plas Mona, Llanfairpwll - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


Of Trem Eryri, Llanfairpwll, formerly of Penysarn. Passed away peacefully on the 5th of November 2023, aged 80 years.

Beloved wife of the late Alun (Plas). Loving mother of Veronica and Steven and mother-in-law of Sheila. Proud grandmother of Aeron, Daniel, Dylan, April and Ryan and great grandmother of Cai, Poppy, Ava and Osian. Loving sister of the late Eifion and Diana. Gladys will be greatly missed by her family and friends. The family would like to give a special thanks to all the staff at Plas Mona Care Home, Llanfairpwll for the love and care shown to Gladys.

Public service at Carmel Chapel, Chapel Street, Penysarn on Wednesday 15th November 2023 at 11.00 am followed by interment at Bosra cemetery, Penysarn. Regarding funeral attire, Gladys wishes that there is no need to wear black. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Gladys towards the Renal Unit at Ysbyty Gwynedd and Plas Mona Care Home, Llanfairpwll - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


HUGHES, WILLIAM
05 November 2023

5ed o Dachwedd 2023, o 4 Elias Terrace, Pentraeth, hunodd yn dawel yng Nghartref Springholme, Pentraeth yn 93 mlwydd oed.

Annwyl frawd Rhiannon a’r diweddar Gwyn. Ewythr hoffus i’w holl neiaint a nithoedd. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau.

Mi fydd gwasanaeth cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Eglwys Santes Fair, Pentraeth, Dydd Iau 23ain o Dachwedd 2023 am 11 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Pentraeth. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am William tuag at Eglwys Santes Fair, Pentraeth - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


WILLIAMS, GLYNWEN
04 November 2023

4ydd o Dachwedd 2023, o Marianglas, hunodd yn dawel yn Hosbis Dewi Sant, Caergybi yn 75 mlwydd oed.

Annwyl wraig y diweddar John. Mam gariadus Rhian a Gareth. Mam yng nghyfraith Nigel a Nerys. Nain falch Mathew, Harry a Sara. Annwyl chwaer Nan, Vera a Iorwerth. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Eilian, Llaneilian ar ddydd Llun 20fed o Dachwedd 2023 am 12 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Llaneilian. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Glynwen tuag at Hosbis Dewi Sant, Caergybi - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, yng ngofal R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


4th November 2023, of Marianglas, passed away peacefully at St. David’s Hospice, Holyhead, aged 75 years.

Beloved wife of the late John. Loving mother of Rhian and Gareth. Mother-in-law of Nigel and Nerys. Proud grandmother of Mathew, Harry and Sara. Dear sister of Nan, Vera and Iorwerth. She will be truly missed by her family and friends.

Public service at St. Eilian Church, Llaneilian on Monday 20th November 2023 at 12pm followed by interment at Llaneilian cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Glynwen towards St. David’s Hospice, Holyhead - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


EDWARDS, RICHARD HUGH
03 November 2023

3ydd o Dachwedd 2023, o Dôl Erw, Llangwyllog, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd yn 94 mlwydd oed.

Priod annwyl y diweddar Morfydd. Tad cariadus Geraint, Nia a Meinir. Taid balch Huw, Tomos, Sion, Meilyr, Elin, Annes a Tesni. Hen daid hoffus i’w or-wyrion a’i or-wyresau. Annwyl frawd yng nghyfraith Millie ac Emma. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Ebeneser, Rhosmeirch ar ddydd Gwener 17eg o Dachwedd 2023 am 11 y bore ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent y Capel. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Richard Hugh tuag at Gronfa Mynwent Capel Ebeneser, Rhosmeirch - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


GORE, JOHN STEPHEN
03 November 2023

Passed away at his home in Ty’n Coed, Llangefni, aged 77 years.

Beloved partner of the late Jean. Loving stepfather of Rachel. Proud grandfather of Darcy. Dear brother of Sue and Sian. John will be sadly missed by his family and friends.

Public service at St Cristiolus Church, Llangristiolus on Friday 24th November 2023 at 11am followed by internment at Llangristiolus cemetery. Family flowers only but and donations will be gratefully accepted in memory of John towards Motor Neuron Disease Association - please make cheques payable to

‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website donation www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


LLOYD, KAY
31 October 2023

Of Maes Mona, Amlwch, passed away peacefully on the 31st of October 2023, aged 77 years.

Beloved wife of Roy. Loving mother of Mark and Debra and mother-in-law of Jo and Mike. Proud nan of Laura, Christie and Betsy. Loving sister of Sharon and the late Allan. Sister-in-law of Geoff and Anita. Kay will be greatly missed by her family and friends. The family would like to give a special thanks to the staff at Bryn y Môr Care Home, Llaneilian for the love and care shown to Kay.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Thursday 16th November 2023 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Kay towards the Alzheimer’s Society. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


ROWLANDS, DAVID CLEDWYN
29 October 2023

(Un o sylfaenydd Côr Meibion y Traeth, Cyn Llywydd Clwb Golff Storws Wen a Cyn Gapten Clwb Golff Porth Llechog), a hunodd yn dawel yn ei gartref Awel Môn, Craig y Don, Benllech yn 93 mlwydd oed.

Gŵr ffyddlon y diweddar Glenys, Tad amrhisiadwy Medwyn, Elfed, Alwen a Carys, tad yng nghyfraith Steve ac Annabelle, Taid gwerthfawr Aled, Claire, Sarah a’r diweddar Anthony, hen Daid Kyle, Tili, Madison a Yasmin.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Soar, Rhos Fawr ar ddydd Gwener 10fed o Dachwedd 2023 am 11 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Soar, Rhos Fawr (Brynteg). Dim blodau yn ôl ei ddymuniad, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at y British Heart Foundation Gogledd Cymru a COPD - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


(One of the founder members of Côr Meibion ​​y Traeth, Past President of Storws Wen Golf Club and Past Captain of Bull Bay Golf Club), passed away peacefully at his home in Awel Môn, Craig y Don, Benllech, aged 93 years.

Faithful husband of the late Glenys, precious father of Medwyn, Elfed, Alwen and Carys, father-in-law of Steve and Annabelle, special grandfather of Aled, Claire, Sarah and the late Anthony, great grandfather of Kyle, Tili, Madison and Yasmin.

Public service at Soar Chapel, Rhos Fawr on Friday 10th November 2023 at 11am followed by interment at Soar, Rhos Fawr (Brynteg) cemetery. No flowers as per Cledwyn’s request, but donations will be gratefully accepted towards the North Wales British Heart Foundation and COPD - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


HURST, MARTIN ERNEST
28 October 2023

Of Dinorben Court, Amlwch, passed away at Ysbyty Gwynedd, aged 63 years.

Beloved partner of the late Mennai. Father of Megan and stepfather of Steven. Dear brother of Gaynor. Martin will be sadly missed by his family and friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Friday 17th November 2023 at 2.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Martin towards Bowel Cancer UK - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497.


ALLEN, PETER DAVID
24 October 2023

Formerly of Amlwch Port, passed away suddenly on the 24th of October 2023, aged 53 years.

Much loved son of Philip and Anne Allen, “Thornfield”, Amlwch Port. Proud grandson of the late William and Doris Hughes “Graigfryn”, Amlwch Port and the late Thomas and Miriam Allen, formerly of “Cambridge House”, Tredath. Loving father, grandad, brother and uncle. Peter will be greatly missed by his family and wide circle of friends.

Public service at St. Eleth Church, Amlwch on Tuesday 14th November 2023 at 12pm followed by interment at Amlwch cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Peter towards the SSAFA. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


PRITCHARD, GORDON
23 October 2023

23ain o Hydref 2023, o Cae Derwydd, Cemaes, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, yn 70 mlwydd oed.

Annwyl ŵr Julie. Tad cariadus Hannah, Emma a Cassie, hefyd Bryn, Craig a’r diweddar Adam. Taid balch, brawd gofalgar a ffrind ffyddlon i lawer.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar ddydd Mawrth 7fed o Dachwedd 2023 am 2.30 o’r gloch. Dim blodau na rhoddion yn ôl ei ddymuniad. Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, yng ngofal R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


23rd of October 2023, of Cae Derwydd, Cemaes, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 70 years.

Beloved husband of Julie. Loving father of Hannah, Emma and Cassie, also of Bryn, Craig and the late Adam. Proud grandfather, dear brother and a faithful friend to many.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Tuesday 7th November 2023 at 2.30pm. No flowers or donations as per Gordon’s request. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.